การบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคล

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 ฉบับปรับปรุง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ของเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา<<อ่านต่อ>>

ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 ฉบับปรับปรุง (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2562 ของเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา<<อ่านต่อ>>

ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี รอบปีงบประมาณ 2561-2563 ของเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา<<อ่านต่อ>>


การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารฯ