การบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคล

1.ระบบการเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการติดตามประเมินผลองค์กร
ระบบการเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการติดตามประเมินผลองค์กร<<อ่านต่อ>>


2.ระบบการรายงานผล และเปรียบเทียบผลการดำเนินการกับเป้าหมาย
การรายงานผลและเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน<<อ่านต่อ>>


3.ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการเก็บข้อมูลพื้นที่ที่ใช้ในการบริหาร
ระบบสารสนเทศที่ใช้ในการบริหารและจัดการความเสี่ยง<<อ่านต่อ>>


4.ระบบสารสนเทศควบคุมและตรวจสอบภายใน


5.ระบบสารสนเทศการเก็บรวบรวมข้อมูลด้าน Competency
Competency ของบุคลากรทุกตำแหน่ง (กรอบอัตรากำลัง)<<อ่านต่อ>>


6.ระบบทะเบียนประวัติบุคลากร
ระบบทะเบียนประวัติบุคลากร<<อ่านต่อ>>


7.ระบบสารสนเทศ share ข้อมูลกับหน่วยงานอื่น
ระบบสารสนเทศ share ข้อมูลกับหน่วยงานอื่น<<อ่านต่อ>>
เว็ปไซต์เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา<<อ่านต่อ>>


8.ระบบสารสนเทศสนองความต้องการของผู้รับบริการ
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ<<อ่านต่อ>>


9.ระบบฐานข้อมูลการจัดการ Back office
ระบบฐานข้อมูลการจัดการ Back office<<อ่านต่อ>>


10.ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนองค์กรแห่งการเรียนรู้
องค์กรแห่งการเรียนรู้<<อ่านต่อ>>

การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารฯ