ประเมินผลความพึงพอใจและแรงจูงใจฯ

ประเมินผลความพึงพอใจและแรงจูงใจ ของพนักงานเทศบาล พนักงานครู และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 <<ดาวน์โหลด>>