เทศบัญญัติอื่นๆ

ประกาศการอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายครั้งที่ 9

ประกาศเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา เรื่อง การอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 9 (สำนักปลัดเทศบาล และกองช่าง) อ่านต่อ

ประกาศบังคับใช้เทศบัญญัติ การติดตั้งบ่อดักไขมัน

ประกาศเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา เรื่อง บังคับใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2566 อ่านต่อ

ประกาศ ฯ เรื่อง ควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.๒๕๖๒

ประกาศเทศบา่ลตำบลรวมใจพัฒนา เรื่อง บังคับใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา่ เรื่อง ควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.๒๕๖๒ อ่านต่อ

ประกาศฯ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๖๒

ประกาศเทศบา่ลตำบลรวมใจพัฒนา เรื่อง บังคับใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา่ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๖๒ อ่านต่อ

ประกาศฯ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.๒๕๖๒

ประกาศเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา เรื่อง บังคับใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.๒๕๖๒ อ่านต่อ