เทศบัญญัติอื่นๆ

ประกาศ ฯ เรื่อง ควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.๒๕๖๒

ประกาศเทศบา่ลตำบลรวมใจพัฒนา เรื่อง บังคับใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา่ เรื่อง ควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.๒๕๖๒ อ่านต่อ

ประกาศฯ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๖๒

ประกาศเทศบา่ลตำบลรวมใจพัฒนา เรื่อง บังคับใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา่ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๖๒ อ่านต่อ

ประกาศฯ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.๒๕๖๒

ประกาศเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา เรื่อง บังคับใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.๒๕๖๒ อ่านต่อ