สำนักปลัดเทศบาล

ประกาศอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 14

ประกาศเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา เรื่อง การอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 14 (สำนักปลัดเทศบาล) อ่านต่อ

ประกาศการอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 13

ประกาศเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา เรื่อง การอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 13 (สำนักปลัดเทศบาล กองคลัง และกองช่าง) อ่านต่อ

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2566

ประกาศเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ สายนานายสุภาพ หอมผล หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ใจ อ่านต่อ

ประกาศอนุมัติโอนงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 12 สำนักปลัดเทศบาล และกองช่าง

ประกาศเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา เรื่อง การอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 12 (สำนักปลัดเทศบาล และกองช่าง) อ่านต่อ

ประกาศการอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 11 พ.ศ.2566

ประกาศเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา เรื่อง การอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 11 (สำนักปลัดเทศบาล และกองคลัง) อ่านต่อ

ประกาศรายงานการประชุมสภา สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2

ประกาศเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2 อ่านต่อ

ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ

ประกาศเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา เรื่อง ผลการเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transrarency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อ่านต่อ

ประกาศเรื่องการอนุมัติโอนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา เรื่อง การอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 10 (สำนักปลัดเทศบาล,กองคลัง,กองช่าง) อ่านต่อ

ประกาศรายงานการประชุมสภาสมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1

ประกาศเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1 อ่านต่อ

ประกาศรายงานการประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2

ประกาศเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2 อ่านต่อ

ประกาศการอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายครั้งที่ 9

ประกาศเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา เรื่อง การอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 9 (สำนักปลัดเทศบาล และกองช่าง) อ่านต่อ

ประกาศบังคับใช้เทศบัญญัติ การติดตั้งบ่อดักไขมัน

ประกาศเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา เรื่อง บังคับใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2566 อ่านต่อ

ประกาศรายงานการประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2/2566 ครั้งที่ 1

ประกาศเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศฐาลตำบลรวมใจพัฒนาสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1 อ่านต่อ

ประกาศรายงานการประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 2566 ครั้งที่ 1

ประกาศเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 (สมัยแรก) ประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1 อ่านต่อ

ประกาศ การอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2566 ครั้งที่ 7

ประกาศเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา เรื่อง การอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 7 (สำนักปลัดเทศบาล และกองคลัง) อ่านต่อ