ตารางวงเงินงบประมาณและราคากลางฯ ตามแบบ ป.ป.ช.

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุฯ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เป็นค่าชุดระบบกระจายเสียงทางไกลไร้สายอัตโนมัติพร้อมติดตั้ง อ่านต่อ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุฯ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในงานจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เป็นค่าชุดระบบกระจายเสียงทางไกลไร้สายอัตโนมัติพร้อมติดตั้ง อ่านต่อ

การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารฯ