วิธีสอบราคา

ประกาศฯ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างถนน คสล.ฯ

ประกาศเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายศาลเจ้าบ้าน – คันคลองชลประทาน) หมู่ที่ 6 บ้านป่าตึงใต้ ตำบลแม่ใจ  อ่านต่อ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการก่อสร้างถนน คสล.ฯ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายศาลเจ้าบ้าน – คันคลองชลประทาน) หมู่ที่ 6 บ้านป่าตึงใต้ ตำบลแม่ใจ  อ่านต่อ

ประกาศฯ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างตามโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนน คสล. (ซอย 3) หมู่ที่ 8 บ้านป่าตึงเหนือ ตำบลแม่ใจ  อ่านต่อ

ประกาศฯ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างตามโครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายทุ่งเก๊ากว๋าว) หมู่ที่ 8 บ้านป่าตึงเหนือ ตำบลแม่ใจ  อ่านต่อ

ประกาศฯ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างตามโครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายทุ่งบวกเก๊าฮ่าง) หมู่ที่ 9 บ้านทุ่งรวงทอง ตำบลแม่ใจ อ่านต่อ

ประกาศฯ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฯ

ประกาศเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทุ่งบวกเก๊าฮ่าง) หมู่ที่ 9 ตำบลแม่ใจ  อ่านต่อ

ประกาศฯ เรื่อง ยกเลิกประกาศ สอบราคาจ้างก่อสร้างฯ

ประกาศเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา เรื่อง ยกเลิกประกาศ สอบราคาจ้างก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทุ่งบวกเก๊าฮ่าง) หมู่ที่ 9 ตำบลแม่ใจ อ่านต่อ

ประกาศฯ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนฯ

ประกาศเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนน คสล.(ซอย 3) หมู่ที่ 8 บ้านป่าตึงเหนือ ตำบลแม่ใจ  อ่านต่อ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ ก่อสร้างขยายไหล่ทางถนน คสล.(ซอย 3)ฯ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนน คสล.(ซอย 3) หมู่ที่ 8 บ้านป่าตึงเหนือ ตำบลแม่ใจ  อ่านต่อ

ประกาศฯ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างถนน คสล.ฯ

ประกาศเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายทุ่งเก๊ากว๋าว) หมู่ที่ 8 บ้านป่าตึงเหนือ ตำบลแม่ใจ  อ่านต่อ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ ก่อสร้างถนน คสล.(สายทุ่งเก๊ากว๋าว)ฯ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายทุ่งเก๊ากว๋าว) หมู่ที่ 8 บ้านป่าตึงเหนือ ตำบลแม่ใจ  อ่านต่อ

ประกาศฯ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฯ

ประกาศเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทุ่งบวกเก๊าฮ่าง) หมู่ที่ 9 บ้านทุ่งรวงทอง ตำบลแม่ใจ อ่านต่อ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฯ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทุ่งบวกเก๊าฮ่าง) หมู่ที่ 9 บ้านทุ่งรวงทอง ตำบลแม่ใจ อ่านต่อ

ประกาศฯ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุฯ

ประกาศเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เป็นค่าชุดระบบกระจายเสียงทางไกลไร้สายอัตโนมัติพร้อมติดตั้ง อ่านต่อ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุฯ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เป็นค่าชุดระบบกระจายเสียงทางไกลไร้สายอัตโนมัติพร้อมติดตั้ง อ่านต่อ

ประกาศฯ เรื่อง แก้ไขข้อความในประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างพนังฯ

ประกาศเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา เรื่อง แก้ไขข้อความในประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งลำน้ำแม่ปืม (ตอกเข็มไม้ยูคาลิปตัสพร้อมเรียงกระสอบปูนทรายและถมดินอัดแน่น) บริเวณหลังอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 8 ตำบลแม่ใจ อ่านต่อ

ประกาศฯ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งลำน้ำแม่ปืมฯ

ประกาศเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งลำน้ำแม่ปืม (ตอกเข็มไม้ยูคาลิปตัส) บริเวณหลังบ้านนายเหรียญ อุ่นกาศ หมู่ที่ 6 บ้านป่าตึงใต้ ตำบลแม่ใจ อ่านต่อ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ ก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งลำน้ำแม่ปืมฯ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งลำน้ำแม่ปืม (ตอกเข็มไม้ยูคาลิปตัส) บริเวณหลังบ้านนายเหรียญ อุ่นกาศ หมู่ที่ 6 บ้านป่าตึงใต้ อ่านต่อ

ประกาศฯ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งลำน้ำแม่ปืมฯ

ประกาศเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งลำน้ำแม่ปืม (ตอกเข็มไม้ยูคาลิปตัสพร้อมเรียงกระสอบปูนทราย) บริเวณหลังอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 8 บ้านป่าตึงเหนือ อ่านต่อ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ ก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งลำน้ำแม่ปืมฯ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งลำน้ำแม่ปืม (ตอกเข็มไม้ยูคาลิปตัสพร้อมเรียงกระสอบปูนทรายและถมดินอัดแน่น) บริเวณหลังอาคารอเนกประสงค์ อ่านต่อ

ประกาศฯ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งลำน้ำแม่ปืมฯ

ประกาศเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งลำน้ำแม่ปืม (ตอกเข็มไม้ยูคาลิปตัสพร้อมเรียงกระสอบปูนทราย) บริเวณหลังบ้านนางป้อ หล้าเฟย และ นายณรงค์ ถาฝัน หมู่ที่ 8  อ่านต่อ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ ก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งลำน้ำแม่ปืมฯ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งลำน้ำแม่ปืม (ตอกเข็มไม้ยูคาลิปตัสพร้อมเรียงกระสอบปูนทราย) บริเวณหลังบ้านนางป้อ หล้าเฟย อ่านต่อ