ตารางวงเงินงบประมาณและราคากลางฯ ตามแบบ ป.ป.ช.

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า อ่านต่อ

การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารฯ