ประกาศรายงานการประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1

ประกาศสภาเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1 <<ดาวน์โหลด>>