ประกาศปิดสมัยประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 (สมัยแรก) พ.ศ.2566

ประกาศสภาเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา เรื่อง ปิดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1 <<ดาวน์โหลด>>