ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 ครั้งที่ 2/2565

ประกาศเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 2/2565 ของเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา <<ดาวน์โหลด>>