ประกาศ บังคับใช้เทศบัญญัติรายจ่ายงบประมาณ ปี 2566

ประกาศเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา เรื่อง บังคับใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 <<ดาวน์โหลด>>