ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2566-2570

ประกาศเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา <<ดาวน์โหลด>>