ประกาศใช้แผนฉบับเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2565

ประกาศเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 ฉบับเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2565 ของเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา <<ดาวน์โหลด>>