ประกาศใช้แผน 2561-2565 ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 2/2565

ประกาศเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา เรื่อง เห็นชอบและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 2/2565 ของเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา <<ดาวน์โหลด>>