ประกาศ รายงานการประชุมสภาสมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2

ประกาศสภาเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ <<ดาวน์โหลด>>