สรุปรายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ของเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

สรุปรายงานผลการประเมินความพึงพอใจ จากแบบสอบถามความพึงพอใจ ณ จุดบริการ ของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ ของเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา <<ดาวน์โหลด>>