ประกาศฯ การใช้แผนการจัดหาพัสดุ ๒๕๖๔ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑

ประกาศเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา เรื่อง การใช้แผนการจัดกาพัสดุ (ผด.๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) <<ดาวน์โหลด>>