ประกาศผลการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาเทศบาล

ประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล ในจังหวัดพะเยา <<ดาวน์โหลด>>

การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารฯ