ประกาศฯ ประชาสัมพันธ์กำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.๒๕๖๓

ประกาศเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.๒๕๖๓ <<ดาวน์โหลด>>

การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารฯ