ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ขอความเห็นชอบประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP <<ดาวน์โหลด>>