รายงานสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง กันยายน ๒๕๖๓

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ (แบบ สขร.๑) <<ดาวน์โหลด>>