รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.๑

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ (แบบ สขร.1) <<ดาวน์โหลด>>