รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑)

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ (แบบ สขร.๑) <<ดาวน์โหลด>>

การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารฯ