ประกาศฯ เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ (สมัยที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๓

ประกาศสภาเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา สมัยประชุมสามัญ (สมัยที่ ๓) ประจำปี ๒๕๖๓ <<ดาวน์โหลด>>