บัญชีรายชื่อผู้สมควรได้รับการช่วยเหลือกรณีได้รับผลกระทบ จากมาตรการกักกันในพื้นที่พักอาศัย

ประกาศเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมควรได้รับการช่วยเหลือกรณีผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการกักกันในพื้นที่พักอาศัยเพื่อสังเกตุอาการของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒o๑๙ (COVID 19) <<ดาวน์โหลด>>