ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางในงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบวกเก๊าฮ่าง หมู่ที่ ๖ เชื่อม หมู่ที่ ๙ ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา (ช่วงที่ ๑) <<ดาวน์โหลด>>