ประกาศฯ เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ (สมัยที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓

ประกาศสภาเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา สมัยประชุมสามัญ (สมัยที่ ๒) ประจำปี ๒๕๖๓ <<ดาวน์โหลด>>