ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง <<ดาวน์โหลด>>

การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารฯ