ประกาศฯ กำหนดสมัยประชุมสามัญ ๒๕๖๓ และสมัยแรก ๒๕๖๔

ประกาศสภาเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ และสมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ <<ดาวน์โหลด>>