ประกาศฯใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น

ประกาศเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับเพิ่มเติม (ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๖๓ ของเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา <<ดาวน์โหลด>>