ประกาศฯ รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้ง

ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่องการปิดประกาศประชาสัมพันธ์รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในพื้นที่จังหวัดพะเยา <<ดาวน์โหลด>>