ประกาศฯ การมอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรี

ประกาศเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา เรื่อง การมอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรีตำบลรวมใจพัฒนา ปลัดเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา และหัวหน้าส่วนราชการ ปฏิบัติราชการแทน นายกเทศมนตรีตำบลรวมใจพัฒนา <<ดาวน์โหลด>>