ประกาศบังคับใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2563

ประกาศเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา
เรื่อง บังคับใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 <<ดาวน์โหลด>>