ประกาศประชุมสภาเทศบาลตำบลรวมใจพ้ฒนา

ประกาศสภาเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา
เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา
สมัยประชุมสามัญ (สมัยที่ 4) ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1
<ดาวน์โหลด>