ประกาศฯ เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม

ประกาศเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง <<ดาวน์โหลด>>