สรุปผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ในรอบเดือน กันยายน พ.ศ.2562) <<ดาวน์โหลด>>

การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารฯ