ประกาศฯ เรื่อง สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างฯ (แบบ สขร.1)

ประกาศเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา เรื่อง สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 (แบบ สขร.1)<<ดาวน์โหลด>>