ประกาศฯ เรื่อง สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างฯ (แบบ สขร.1)

ประกาศเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา เรื่อง สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2562 (แบบ สขร.1) <<ดาวน์โหลด>>

การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารฯ