สรุปผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ.2562)<<ดาวน์โหลด>>

การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารฯ