ประกาศฯ กำหนดสมัยประชุม ประจำปี ๒๕๖๒ และสมัยแรก ๒๕๖๓

ประกาศสภาเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ และสมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ <<ดาวน์โหลด>>