ประกาศฯ เรื่อง สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างฯ (แบบ สขร.1)

ประกาศเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา เรื่อง สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2561 (แบบ สขร.1) <<ดาวน์โหลด>>