ประกาศฯ แก้ไขคำสั่งเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

ประกาศฯ เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งให้พนักงานเทศบาลเป็นผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง และหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล <<ดาวน์โหลด>>