กำหนดการรับแสดงตนของผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการฯ

กำหนดการรับแสดงตนของผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 <<ดาวน์โหลด>>

การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารฯ