อำนาจหน้าที่

อํานาจหน้าที่ตามกฎหมายของเทศบาลตําบลและกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน <<ดาวน์โหลด>>

กฏหมาย
พรบ.
พรก.
คำสั่ง

การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารฯ