หลักเกณฑ์การบริหาร

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

ประกาศ เรื่องกำหนดมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักและเงื่อนไขการคัดเลือกการบระจุฯ พ.ศ.2562

การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

ประกาศ เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ประกาศ เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.2660

หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร

ประกาศ เรื่อง การกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

หลัดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคคล

ประกาศ เรื่องมาตรฐานเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน


หลักเกณฑ์การให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ

ประกาศ เรื่องกำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินตอบแทน