ประกาศ การจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (เพิ่มเติม)

ประกาศเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา เรื่อง การจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา (เพิ่มเติม) ประจำปี พ.ศ.2566 <<ดาวน์โหลด>>