ประกาศฯ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2565

ประกาศเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 <<ดาวน์โหลด>>

การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารฯ