ประกาศฯ การใช้แผนการจัดหาพัสดุ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ ๔

ประกาศเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา เรื่อง การใช้แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ ๔ <<ดาวน์โหลด>>