ประกาศฯ เรื่อง เห็นชอบและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับแก้ไข

ประกาศเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา เรื่อง เห็นชอบและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 2/2562 ของเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา2019_08_15_14_38_110006

2019_08_15_14_38_110005

2019_08_15_14_38_110004

2019_08_15_14_38_110003

2019_08_15_14_38_110002

2019_08_15_14_38_110001

การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารฯ