ประกาศฯ เรื่อง เห็นชอบและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับแก้ไข

ประกาศเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา เรื่อง เห็นชอบและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 22019_08_15_14_38_1100012019_08_15_14_38_1100022019_08_15_14_38_1100032019_08_15_14_38_1100042019_08_15_14_38_1100052019_08_15_14_38_110006/2562 ของเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารฯ